ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРИМЕЧАНИЙ

Барбашев А. Витовт. СПб., 1891.

Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1910.

Ваlzег О. Genealogia Piastуw. Krakуw, 1895.

Bruckner A. Starozytna Litwa. Warszawa, 1904.

Сrоniсa conflictus Vladislai regis Poloniae cum Cruciferis (Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866).

Dlugosz J. Banderia Pruthenorum. Wyd. K. Gorski, Warszawa, 1958.

Dlugosz J. Vitae episcoporum Poloniae. Opera omnia, t. I, Cracoviae, 1863.

Eubel С. Hierarchia catholica medii aevi. Monasterii, 1898.

Fedorowicz K. Dostojnicy i urzednicy swieccy wojewodztwa Krakowskiego w latach 1374—1506. Krakow, 1896.

Kuczynski S. Wielka wojna z Zakonem Krzyzackim w latach 1409—1411. Wyd. nowe, Warszawa, 1960.

Lelewel J. Polska, jej dzicje i rzeczy jej, t. IV. Poznan, 1856.

Lowmianski H. Poczatki spoleczenstwa i palstwa litewskiego, U. 1—2. Wilno, 1931-1932.

Мaurer R. Urzednicy kancelaryjni Wladyslawa Jagielly. Warszawa, 1877.

Pamietnik Zakonu Krzyzackiego о wypadkach zasztych na Zmudzi w 1409 r. Monumenta medii aevi hislorica, t. VI, Cracoviae, 1882.

Paprocki B. Herby rycorstwa polskiego. Krakуw, 1858.

Piotrowgki T. Dostojnicy wojowуdztwa leczyckiego za pierwszych Jagiellonow. Warszawa, 1935.

Pоssilge J. Chronik des Landes Preussen. Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866.

Voigt J. Namencodcx der deutschen Ordens-Beamten. Konigsberg, 1843.

WoIff J. Rуd Gedymina. Krakуw, 1886.

WoIff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Ksiestwa Litewskiego 1386—1795. Krakуw, 1885.